Forskningsprojekter

Er du eller din organisation involveret i et forskningsprojekt på SOSU-uddannelsesområdet vil vi meget gerne høre fra dig, så vi kan hjælpe med at dele viden om projektet her på siden.

Aktuelle projekter

Sociolinguistic Barriers and Potentials among Second Language Learners in Danish Social and Healthcare Education

Projektet skal afdække hverdagssproglige praksisser, udfordringer og potentialer blandt elever med dansk som andetsprog på SOSU-hjælper og -assistentuddannelserne, både i skoleundervisning og under oplæring.

Projektet er baseret på omfattende sprogligt-etnografisk feltarbejde, herunder deltagerobservation, digitale lydoptagelser og interviews, med fokus på elevernes konkrete interaktioner med danske uddannelses- og sundhedspraksisser på tværs af SOSU-uddannelserne.

Developing the organizational capacity for research-informed work in social and healthcare education

Projektet skal etablere tætte samarbejdsrelationer mellem forskningsinstitutioner og SOSU-verdenen.

Der er forsket meget lidt i SOSU-uddannelse, der bliver beskrevet som ’forskningsuvant’. SOSU-skolerne og kommunerne har kun lidt erfaring med at samarbejde med forskningsinstitutioner og at anvende forskning som led i den nødvendige udvikling af uddannelsen.

For at kunne vende udviklingen, har vi brug for viden om, hvilken kapacitetsopbygning, der er brug for på SOSU-skolerne og i kommunerne. Dette er afgørende for den forskningsmæssige impact, der gerne skal bidrage til at øge uddannelsens attraktivitet og kvalitet

Complementum

- øget gennemførelse gennem styrkelse af læring, fællesskaber og overgange.

Projektet skal bidrage til at opbygge skolernes kapacitet til at understøtte elever med særlige behov. Det skal ske gennem udvikling af undervisningsformer og arbejdsformer, samt udvikling af den støtte og de ressourcer, skolerne stiller til rådighed for eleverne med henblik på forebyggelse af frafald på velfærdsuddannelserne.

Deltag – lærende arbejdsfællesskaber i ældreplejen

Projektet Deltag – lærende arbejdsfællesskaber i ældreplejen skal bidrage til at skabe ny viden på tværs af social- og sundhedsuddannelser, kommunale praksisser og humanistisk forskning om, hvad der skal til for at øge adgangen til arbejdsfællesskaber i ældreplejen for borgere, der ellers har vanskeligt fodfæste på arbejdsmarkedet, samt at videreudvikle eksisterende indsatser i forlængelse af denne viden.

Learning across boundaries in elderly care (LABCare)

Charlotte Wegener fra Institut for Kommunikation og Psykologi deltager som forsker i et norsk projekt om kompetenceudvikling i ældreomsorgen. Projektet skal bidrage med indsigter, der kan løfte faggruppen af sundhedspersonale og føre til øget rekruttering i ældreplejen.

Ambitionen er at bidrage med systematisk viden om, hvad der skal til for at opbygge gode læringsmiljøer.

Faglig tilblivelse og øget gennemførsel på SOSU H

Faglærte bliver en mangelvare i Danmark om kun ti år og allerede nu har nogle brancher store udfordringer med at rekruttere faglært arbejdskraft.

I sundheds- og plejesektoren har man allerede i dag store udfordringer med at rekruttere og fastholde tilstrækkelig faglært arbejdskraft. For at imødekomme dette har SOSU H igangsat en række indsatser, som samlet set har til formål, at flere elever gennemfører deres uddannelser.

Elder care – the overlooked wicked research field

The scientific objective is to systematically explore new inter-disciplinary research issues relevant in the endeavor of solving the wicked problems within elder care. To reach the scientific objective an inter-disciplinary research community is formed, to innovatively transgress established and mono-disciplinary knowledge in research of elder care, thereby clarifying new relevant topics to be governed by research.

Afsluttede projekter

Simulation som det tredje læringsrum

Projektet skal udvikle viden om, hvordan brug af simulationsforløb i første praktikophold indvirker på elevgennemførelsen i uddannelse i overgangen fra skole til praktik samt på elevernes opnåelse af praktikmål.

Innovasjonspraksiser i nordnorske kommuner (innosykehjem)

Hovedmålene med projektet er i samarbejde med nordnorske kommuner at udvikle viden om betingelser for social innovation på plejehjem i regionen, samt at videreudvikle Nordlandsforskningens nationale position inden for forskningsfeltet «innovation i velfærdsydelser»

Tvivl som trigger for læring. Et pragmatisk perspektiv på en arbejdspladspædagogik for læring i omsorgsarbejde og – uddannelse (ph.d. projekt)

Professionel læring og udvikling i ældreplejen i vekselvirkning mellem uddannelse og praksis

Ph.d.-afhandlingen undersøger, hvad der bliver muligt at få øje på, når læring i omsorgsarbejdet anskues som et pædagogisk anliggende. Inspireret af pragmatisk læringsfilosofi antages tvivl som trigger for læring gennem samskabende udforskning.

Capacity Building og læringspraksis i ældreplejen

Bobleprojektet ”Capacity Building og læringspraksis i ældreplejen” adresserer en væsentlig samfundsmæssig problemstilling om kvalitet i ældreplejen.
Projektet skal afdække, hvilken viden, der er brug for, for at kvalificere omsorgspraksis og herfra formulere et større tværgående forskningsprojekt, der adresserer dette.

Pædagogisk ledelse - hvad er meningen? Et aktionsforskningsstudie af implementeringen af "observationer og feedback" på Randers Social- og Sundhedsskole ( ph.d. projekt)

Ph.d.-projektet udforsker implementeringen af pædagogisk ledelse i form af ”observationer og feedback” på Randers Social- og Sundhedsskole.