Simulation som det tredje læringsrum

Formålet med projektet

At udvikle viden om, hvordan brug af simulationsforløb i første praktikophold indvirker på fastholdelse af eleverne i uddannelse i overgangen fra skole til praktik samt på elevernes opnåelse af praktikmål.

Projektet afprøver simulationsforløb ved første praktik på social- og sundhedsuddannelsen

Forsker Vibe Aarkrog leder følgeforskning i projektet.

Forskningen:

  • Skal sikre samspil mellem udvikling, afprøvning og videreudvikling
  • Forankring i praksis
  • Derfor baseret på samarbejde mellem praktikere og forsker
  • Alle deltager i erfaringsindsamling

Projektets metode

Kvasi-eksperimentel metode hvor der foregår sammenligning af elever i simulationsforløb med elever i almindelig praktik.

Sammenligning af eleverne omfatter:

  • Læringsudbytte (kompetencer)
  • Fastholdelse
  • Oplevelse af overgang fra skole til praktik
  • Motivation for at gennemføre uddannelsen

Hvem deltager?

12 SOSU-skoler og 12 kommuner har indgået samarbejde om udvikling af simulationsforløb, pilotafprøvning og endelig afprøvning.

Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark og SOSU Nord har fået bevilget puljemidler fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet til projektet.

Vil du vide mere?

Læs mere på https://videnscenterportalen.dk/vfv/simulation-som-det-tredje-laeringsrum/

Kontaktoplysninger: Emilie Butler, Projektkonsulent, embu@sosunord.dk