Tvivl som trigger for læring. Et pragmatisk perspektiv på en arbejdspladspædagogik for læring i omsorgsarbejde og – uddannelse

Professionel læring og udvikling i ældreplejen i vekselvirkning mellem uddannelse og praksis.

Ph.d.-afhandlingen undersøger, hvad der bliver muligt at få øje på, når læring i omsorgsarbejdet anskues som et pædagogisk anliggende. Inspireret af pragmatisk læringsfilosofi antages tvivl som trigger for læring gennem samskabende udforskning.

Formålet med projektet

På baggrund af en afklaring af, hvad det vil sige at stille pædagogiske spørgsmål, kvalificeres et pædagogisk analyseredskab for læring i omsorgsarbejde.

Projektets metode

Studiet gøres i omsorgsarbejde og -uddannelse, som karakteriseres af komplekse problemer, hvorom entydige løsninger ikke er mulige og som derfor bringer tvivl med sig. Med afsæt i designbaseret forskning undersøger studiet empirisk hvordan pædagogikken karakteriseret af formålsstyring, relationalitet og kontingens kommer til udtryk i omsorgsarbejdet ligesom eksperimenter med samskabende udforskning etableres og undersøges som del af forskningens videnskabelse.

Udbytte af projektet

Studiet finder, at læringsmiljøet i omsorgsarbejdet er karakteriseret ved en række formelle og uformelle interaktioner, hvorimellem der med fordel kan etableres en bedre kontinuitet. Analyser viser, at tvivlen lever i skyggen af den organisatoriske praksis i uformelle interaktioner langs med arbejdet, og at denne tvivl med fordel kan bringes ud i lyset, så den kan fællesgøres, afprivatiseres og professionaliseres. Til dette kan såvel forskning som organisationer facilitere rum og redskaber.

Hvem deltager?

SOSU Østjylland, Magistrat for Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune og Aalborg Universitet, Institut for Kommunikation og Psykologi.

Projektet er finansieret af SOSU Østjylland, Magistrat for Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune, Aalborg Universitet.

Vil du vide mere?

Afhandlingen forventes tilgængelig i 2022.

Publikationer i tilknytning:

Møller B. (2021) Do You Have a Moment? “Talks-to-Go” as Practices for Workplace Learning. In: Elkjaer B., Lotz M.M., Mossfeldt Nickelsen N.C. (eds) Current Practices in Workplace and Organizational Learning. Springer, Cham. https://vbn.aau.dk/da/publications/do-you-have-a-moment-talks-to-go-as-practices-for-workplace-learn 

Møller, B., Wegener, C., Rohwedder, A.-B., Thomassen, A. O., & Dybdal, R. (2021). Uddannelse til ældrepleje: Et scoping review af læring i dansk social- og sundhedsuddannelse: [Elderly care education: A scoping review of learning in Danish social and health care education]. Nordic Journal of Vocational Education and Training11(2), 91–116. https://vbn.aau.dk/da/publications/uddannelse-til-%C3%A6ldrepleje-et-scoping-review-af-l%C3%A6ring-i-dansk-soc 

Kontaktoplysninger: Britta Møller, Britta@ikl.aau.dk, 51947959