Tvivl som trigger for læring. Et pædagogisk perspektiv på læring i omsorgsarbejdet.

Ph.d. afhandling af Britta Møller

Denne afhandling retter et pædagogisk perspektiv på læring i omsorgsarbejdet, og undersøger karakteren af omsorgssituationer, hvortil der kræves en refleksiv samarbejdsform. Læringsperspektivet er inspireret af Deweys pragmatiske filosofi, hvorfra to hypoteser opstilles:

At tvivl kan virke som trigger for læring, og at samskabende udforskning kan være et bud på en refleksiv samarbejdsform, som kvalificeret kan håndtere situationer præget af tvivl.

Med afsæt i denne hypotese undersøger afhandlingen, hvordan tvivl kommer til udtryk i forskellige typer af situationer i omsorgsarbejdet, og hvordan tvivl kan fungere som trigger for læring. Det pragmatiske og pædagogiske blik muliggør analyser af situationer som larmende (inspireret af John Deweys læringstænkning) og stille (inspireret af Nel Noddings omsorgsetik), som på forskellig vis kan give anledning for læring. Afhandlingen foreslår begrebet nuets pædagogik som optik til at pege på omsorgsarbejdernes nødvendige justering til konkrete omsorgssituationer, og på en fordring i omsorgsarbejdet om at reflektere over omsorgsrelationens formålsstyring, relationalitet og kontingens, herunder aspekter af magt, myndighed og positioneringer.

Afhandlingen peger på, at nuets pædagogik kræver æstetisk værdsættelse, som er en indad- og udadrettet bevægelse, hvor indtryk af en situation registreres og omsættes til udtryk, der potentielt kan skabe resonans hos andre. I denne bevægelse kan tvivl, som erfares i usikre situationer, anerkendes og fællesgøres som objekt for samskabende udforskning og som trigger for læring.

Det kræver, at erfaringers sanselige aspekter tages seriøst som tegn på noget, der er på spil i fælles erfarede situationer. Når tvivlen fællesgøres (bringes ud af skyggen af samtaler og den organisatoriske kontekst), er der potentiale for at afprivatisere aspekter af arbejdet, som ofte regnes private. Dermed er der mulighed for at kvalificere opgaveløsningen tæt på problemstillinger og vidensbehov, der opstår i det daglige omsorgsarbejde. Afhandlingen peger (på baggrund af afprøvninger) på, at dette kan tematiseres i formelle organisatoriske rum, hvori en praksis for samskabende udforskning af problemstillingerne kan opøves.

Dette fokus retter opmærksomheden på spændinger og brud som generative kræfter, samt på hvordan magt og positioneringer kan håndteres, så magten anvendes produktivt rettet mod håndtering af fælles erfarede problemstillinger. Forståelsen implicerer en inkluderende lærings- og erfaringsforståelse, hvor alle aktører anses som lærende, samt en bredspektret faglighedsforståelse, der forener fagspecifikke teorier, samskabelse og problemløsning. Metodologisk bidrager afhandlingen med afprøvninger af en tilgang til videnskabelse og praksisudvikling med samskabende udforskning og dermed med et perspektiv på forskning som en pædagogisk praksis for gensidig læring.

Projektet er udført i perioden 2018-2020 som et designbaseret studie i et samarbejde mellem Aarhus Kommunes Sundhed og Omsorgsforvaltning, SOSU Østjylland og Aalborg Universitet, Institut for Kommunikation og Psykologi, der alle medfinansierede projektet.

Læs hele ph.d.-afhandlingen her

Kontaktoplysninger: Britta Møller, britta@ikl.aau.dk