Litteratur-review: Læring i SOSU-uddannelserne

Hvad findes der er forskning i dansk kontekst om social- og sundhedsuddannelserne med fokus på læring?

Der findes omfattende national og international forskning inden for erhvervsuddannelse, mens der er færre studier afgrænset til SOSU-uddannelserne. Litteraturreviewet over denne forskning Uddannelse til ældrepleje: Et scoping review af læring i dansk social- og sundhedsuddannelse finder, at blot 45 publikationer i perioden 2003-2020 undersøger læringstematikker inden for SOSU-uddannelsesområdet.

Kriterierne for udvælgelsen er publikationer, hvor data fra SOSU-området er analyseret særskilt, og at forskningsinteressen er rettet mod aspekter af læring. I de 45 publikationer er identificeret læringstematikker omhandlende innovation, subjektiverings- og identitetsprocesser, transfer og teori/praksis refleksionsprocesser.

Forfatternes reviewarbejde peger endvidere på en række forhold, der synes at karakterisere SOSU-uddannelserne som forskningsfelt.

For det første ekskluderede reviewprocessen en lang række studier med fokus på eksempelvis køn, etnicitet og sygefravær og arbejdsmiljø, fordi de ikke eksplicit beskæftigede sig med læring. Derudover ekskluderede studiet en ikke ubetydelig mængde af evalueringsrapporter over indsatser rettet mod særlige uddannelsespolitiske målsætninger.

For det andet var det af flere årsager en vanskelig søgeproces, hvorfor blandt andet ”boghylde-søgninger” viste sig at være en væsentlig kilde til identifikation af studier. Dette kan handle om, at ganske få forskere har interesse for SOSU-uddannelsesfeltet som sådan, men ser det som et relevant empirisk felt til at undersøge specifikke fænomener.

Afslutningsvis opfordrer forfatterne til at flere vil interessere sig for SOSU- uddannelserne som forskningsfelt, og at der skabes forsker/praktiker-samarbejder på tværs af sektorer.

Find Uddannelse til ældrepleje: Et scoping review af læring i dansk social- og sundhedsuddannelse her.

SOSU48