Tilknyttede forskere

Navn: Anne-Birgitte Nyhus Rohwedder

 Titel: Ph.d. og Adjunkt ved Institut for kultur og Læring. AAU

Jeg er optaget af hvordan deltagende forskning kan bidrage til at skabe udvikling og læring på alle niveauer og for alle målgrupper indenfor sosu-uddannelserne. Jeg er særlig optaget af lederens rolle og betydning for udvikling af arbejdspladsens læringsmiljø og fællesskabets kapacitet til at agere i den kompleksitet der er kendetegnende for sosu-uddannelsesfeltet.

Anne-Birgitte Nyhus Rohwedder - Aalborg Universitets forskningsportal

Navn: Charlotte Wegener

Titel: Lektor

Jeg har arbejdet inden for social- og sundhedsuddannelserne hele mit arbejdsliv – først som underviser og siden som konsulent og leder. Da jeg fik mulighed for at forske, var det naturligvis social- og sundhedsuddannelser, der var genstand for min nysgerrighed. Jeg færdiggjorde min PhD om innovativt skole-praktiksamarbejde i 2013 og har efterfølgende været involveret i en række udviklings- og forskningsprojekter på området. Jeg er særligt interesseret i læring og innovation i samarbejdet på tværs af uddannelse, arbejdsplads/forvaltning og civilsamfund.    

Charlotte Wegener - Aalborg Universitets forskningsportal

Navn: Britta Møller

Titel: Ph.d. og post doc ved Institut for kultur og Læring. AAU

Jeg er optaget af at undersøge pædagogiske aspekter af omsorgsarbejdet med et blik for læring i formelle og uformelle rum og i mangfoldige sociale interaktioner i arbejdet. Med afsæt i pragmatisk filosofi undersøger jeg forskning såvel som læring i omsorgsarbejdet som samskabende udforskning af tvivl i usikre situationer. Jeg er tillige optaget af, hvordan interaktioner mellem skole- og omsorgspraksis understøttes, så både indledende og efter/videreuddannelse tilrettelægges med et perspektiv på samskabende udforskning som et kontinuerligt læringsanliggende i omsorgsarbejdet.

Britta Møller — Aalborg Universitets forskningsportal

Navn: Anja Overgaard Thomassen

Titel: Lektor, Ph.d., Cand.merc.

Jeg er optaget af hvordan vi skaber nye typer af inter-organisatoriske samarbejder mellem SOSU skoler, SOSU praksis og universiteter der gør en forskel. Særligt er jeg optaget af hvordan ”den tredje kontekst” kan anvendes som ramme for at fremme forskning indenfor SOSU feltet

Anja Overgaard Thomassen - Aalborg Universitets forskningsportal

Navn: Vibe Aarkrog

Titel: Ph.d. og lektor i erhvervspædagogik

Mit forskningsområde er inden for praksisrelateret undervisning og læring og transfer, herunder hvordan teknologiske læringsværktøjer kan understøtte sammenhæng mellem teori og praksis og transfer.

Vibe Aarkrog - Aarhus Universitets forskningsportal

Navn: Nanna Limskov Stærk Christiansen

Titel:Ph.d. Aalborg Universitet. Institut for Kultur og Læring

Jeg er optaget af, hvordan organisatoriske processer kan understøtte de professionelles arbejde til gavn for SOSU-skolernes studerendes læring såvel som trivsel og i sidste ende til gavn for SOSU-praksis. Særligt er jeg optaget af, hvordan en undersøgende tilgang til daglig praksis på SOSU-skolerne kan opbygges blandt med medarbejderne, samt hvordan det understøttes af ledelsen. Mit afsæt er et fokus på sammenhængen mellem indsats og effekt og de medierende mekanismer hertil.

Navn: Julie Kordovsky

Titel: Ph.d.-studerende

I forbindelse med projekt DELTAG -  Lærende arbejdsfællesskaber i ældreplejen er Julie Kordovskyansat som ph.d.-studerende.

Julie Kordovsky har en baggrund som organisationspsykolog indenfor det pædagogisk psykologiske område, og laver kunstbaseret forskning med fokus på visualitet og performance.
Hendes Ph.d.-projekt søger at bidrage med viden om,
hvordan de rekrutteringsindsatser til ældreplejen, som foregår i forbindelse med projekt DELTAG - Lærende arbejdsfællesskaber i ældreplejen - opleves af deltagerne.

Navn: Anna Opstrup Larsen

Titel: Læringskonsulent ved Randers Social- og Sundhedsskole og forskningsassistent ved FoCUS

Jeg arbejder med, hvordan samskabende forskning kan føre til organisatoriske udviklingsprocesser og varige dialogformer på SOSU-skolerne.
Jeg er særligt optaget af, hvordan undervisere bliver til, og hvordan man på SOSU-skolerne kan organisere pædagogisk kompetenceudvikling, så alle lærer af nye underviseres indtræden i fællesskabet, på en måde der udfordrer og udvikler skolernes pædagogik og didaktik.

Navn: Jan Ifversen

Titel: PhD og professor i globale studier og Europastudier, Aarhus Universitet.

Jeg har i adskillige år forsket i kollektive identiteter kulturforskelle og interkulturelle relationer.
Jeg er både interesseret i, hvordan markeringer af identiteter og kulturforskelle kan føre til konflikter og, hvordan de også kan tage form af positive interkulturelle relationer. Inspireret af min datter, der har arbejdet  som social- og sundhedsassistent i mange år, har jeg været optaget den store betydning social- og sundhedsassistenter spiller for vores samfund.

I øjeblikket er jeg sammen jeg med kultur- og plejeforskere samt SOSU Østjylland ved at undersøge, hvordan man på SOSU-skolerne kan styrke interkulturelle kompetencer i uddannelserne og udnytte de potentialer, som elever med indvandrer- og efterkommerbaggrund bringer med sig i professionen.

Navn: Nana Clemmensen

Titel: Lektor og Ph. D. i pædagogisk antropologi og dansk som andetsprog på DPU, Aarhus Universitet

Jeg er oprindelig cand. mag. i dansk. Jeg har til dagligt kontor i Emdrup, men underviser også i Aarhus.
I min forskning arbejder jeg med børn og unges sproglige socialisering på tværs af hjem, skole og samfund. Her trækker jeg både på sprogvidenskabelige og antropologiske teorier og metoder om blandt andet sprogtilegnelse, socialisering, identitet og faglighed, herunder sundhedsfaglighed.

I øjeblikket arbejder jeg med projektet Sproglige barrierer og potentialer blandt SOSU-elever med dansk som andetsprog.
Projektet skal afdække hverdagssproglige praksisser, udfordringer og potentialer blandt elever med dansk som andetsprog på SOSU-hjælper og -assistentuddannelserne, både i skoleundervisning og under oplæring.


Navn: Maria Hvid Dille

Titel: Adjunkt, PhD, ved Institut for Kommunikation og Psykologi, Aalborg Universitet

Jeg er oprindelig cand.mag. i organisatorisk læring og har desuden en uddannelsesbaggrund som folkeskolelærer.

I min forskning er jeg er optaget af, hvordan organisationer arbejder i og med forandringer, og hvordan de influerer på arbejds- og ledelsespraksisser, kvalitetsforståelser og faglige identitetsopfattelser. De sidste par år har jeg beskæftiget mig med de forandringer, som digitalisering skaber og særligt de inklusions- og eksklusionsprocesser, der knytter sig hertil.

I øjeblikket arbejder jeg sammen med norske og danske forskere og udvalgte kommuner og SOSU-skoler om at udvikle viden om SOSU-medarbejderes kompetencer i fremtidens ældrepleje. Her vil jeg særligt have fokus på værdisættelse af omsorgsarbejde og -fag og digital omsorg som forandringsskabende regime. Projektet hedder LABCare (Learning Across Boundaries) og er finansieret af Norges Forskningsråd.